7ஆம் வகுப்பு தமிழ் ஆகுபெயர் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 ஆகுபெயர் Solution | Lesson 3.5

பாடம் 3.5. ஆகுபெயர் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. பொருளின் பெயர் அதன் உறுப்புக்கு ஆகி வருவது ______. பொருளாகு பெயர் …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 ஆகுபெயர் Solution | Lesson 3.5

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், பயணம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 பயணம் Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4. பயணம் நூல் வெளி பாவண்ணன் சிறுகதை, கவிதை, கட்டுரை எனப் பல்வேறு வகையான இலக்கிய வடிவங்களிலும் எழுதி வருகிறார். கன்னட மொழியிலிருந்து …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 பயணம் Solution | Lesson 3.4

7ஆம் வகுப்பு தமிழ் கண்ணியமிகு தலைவர் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 கண்ணியமிகு தலைவர் Solution | Lesson 3.3

பாடம் 3.3. கண்ணியமிகு தலைவர் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. காயிதேமில்லத் _______பண்பிற்கு உதாரணமாகத் திகழ்ந்தார். தண்மை எளிமை ஆடம்பரம் பெருமை …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 கண்ணியமிகு தலைவர் Solution | Lesson 3.3

7ஆம் வகுப்பு தமிழ் தன்னை அறிதல் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 தன்னை அறிதல் Solution | Lesson 3.2

பாடம் 3.2. தன்னை அறிதல் நூல்வெளி சே. பிருந்தா புகழ்பெற்ற பெண்கவிஞர்களுள் ஒருவர். மழை பற்றிய பகிர்தல்கள், வீடு முழுக்க வானம், மகளுக்குச் சொன்ன …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 தன்னை அறிதல் Solution | Lesson 3.2

7ஆம் வகுப்பு தமிழ் மலைப்பொழிவு பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 மலைப்பொழிவு Solution | Lesson 3.1

பாடம் 3.1. மலைப்பொழிவு நூல்வெளி கண்ணதாசனின் இயற்பெயர் முத்தையா. இவர் கவியரசு என்னும் சிறப்புப் பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறார். காவியங்கள், கவிதைகள், கட்டுரைகள், சிறுகதைகள், நாடகங்கள், …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 மலைப்பொழிவு Solution | Lesson 3.1

7ஆம் வகுப்பு தமிழ் திருக்குறள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

பாடம் 2.6. திருக்குறள் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. __________ ஒரு நாட்டின் அரணன்று. காடு வயல் மலை தெளிந்த நீர் …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

7ஆம் வகுப்பு தமிழ் அணி இலக்கணம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 அணி இலக்கணம் Solution | Lesson 2.5

பாடம் 2.5. அணி இலக்கணம் I. குறுவினா 1. உருவக அணியை விளக்குக. உவமை வேறு, உவமிக்கப்படும் பொருள் வேறு என்றில்லாமல் இரண்டும் ஒன்றே …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 3 அணி இலக்கணம் Solution | Lesson 2.5