10-ம் வகுப்பில் அனைவருக்கும் தேர்ச்சி வழங்கப்படவில்லை என தகவல்!

10th Std Result 2020 10-ம் வகுப்பில் அனைவருக்கும் தேர்ச்சி வழங்கப்படவில்லை என்ற புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது., அதாவது காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வுகளை எழுதாதவர்களுக்கு …

Read more10-ம் வகுப்பில் அனைவருக்கும் தேர்ச்சி வழங்கப்படவில்லை என தகவல்!