7ஆம் வகுப்பு தமிழ், திருக்குறள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 திருக்குறள் Solution | Lesson 3.6

பாடம் 3.6. திருக்குறள் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. _____________ தீமை உண்டாகும். செய்யத்தகுந்த செயல்களைச் செய்வதால் செய்யத்தகாத செயல்களைச் செய்யாமல் …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 திருக்குறள் Solution | Lesson 3.6

7ஆம் வகுப்பு தமிழ் தொழிற்பெயர் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 தொழிற்பெயர் Solution | Lesson 3.5

பாடம் 3.5. தொழிற்பெயர் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. பின்வருவனவற்றுள் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் எது? எழுது பாடு படித்தல் நடி …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 தொழிற்பெயர் Solution | Lesson 3.5

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், தமிழ் ஒளிர் இடங்கள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 தமிழ் ஒளிர் இடங்கள் Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4. தமிழ் ஒளிர் இடங்கள் மதிப்பீடு நீங்கள் சுற்றுலா வழிகாட்டியாக இருந்தால், சுற்றுலாக் கையேடு என்னும் பகுதியில் உள்ள இடங்களைப் பார்வையிட வருபவர்களுக்கு …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 தமிழ் ஒளிர் இடங்கள் Solution | Lesson 3.4

7ஆம் வகுப்பு தமிழ் பேசும் ஓவியங்கள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 பேசும் ஓவியங்கள் Solution | Lesson 3.3

பாடம் 3.3. பேசும் ஓவியங்கள் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. குகை ஓவியங்களில் வண்ணம் தீட்ட பயன்பட்ட பொருள்களில் ஒன்று _______. …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 பேசும் ஓவியங்கள் Solution | Lesson 3.3

7ஆம் வகுப்பு கீரைப்பாத்தியும் குதிரையும் வினா விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 கீரைப்பாத்தியும் குதிரையும் Solution | Lesson 3.2

பாடம் 3.2. கீரைப்பாத்தியும் குதிரையும் கீரைப்பாத்தியும் குதிரையும் – பாடல் கட்டி அடிக்கையால் கால்மாறிப் பாய்கையால் வெட்டி மறிக்கின்ற மேன்மையால் – முட்டப்போய் மாறத் …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 கீரைப்பாத்தியும் குதிரையும் Solution | Lesson 3.2

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், ஒரு வேண்டுகோள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 ஒரு வேண்டுகோள் Solution | Lesson 3.1

பாடம் 3.1 ஒரு வேண்டுகோள் நூல்வெளி தேனரசன் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றியவர். இவர் வானம்பாடி, குயில், தென்றல் போன்ற இதழ்களில் கவிதைகள் எழுதியுள்ளார். இவரது கவிதைகளில் …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 ஒரு வேண்டுகோள் Solution | Lesson 3.1

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், ஓரெழுத்து ஒரு மொழி, பகுபதம், பகாப்பதம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 ஓரெழுத்து ஒரு மொழி பகுபதம் பகாப்பதம் Solution | Lesson 2.5

பாடம் 2.5. ஓரெழுத்து ஒரு மொழி, பகுபதம், பகாப்பதம் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. நன்னூலின்படி தமிழிலுள்ள ஓரெழுத்து ஒருமொழிகளின் எண்ணிக்கை …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 2 ஓரெழுத்து ஒரு மொழி பகுபதம் பகாப்பதம் Solution | Lesson 2.5