8ஆம் வகுப்பு தமிழ், புணர்ச்சி பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 புணர்ச்சி Solution | Lesson 3.5

பாடம் 3.5. புணர்ச்சி I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. விகாரப் புணர்ச்சி _____ வகைப்படும். ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு விடை …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 புணர்ச்சி Solution | Lesson 3.5

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், காலம் உடன் வரும் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 காலம் உடன் வரும் Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4. காலம் உடன் வரும் நூல்வெளி கன்னிவாடி சீரங்கராயன் சிவக்குமார் திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கன்னிவாடியில் பிறந்தவர். சிறந்த சிறுகதை, புதின எழுத்தாளர், …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 காலம் உடன் வரும் Solution | Lesson 3.4

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், கொங்குநாட்டு வணிகம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 கொங்குநாட்டு வணிகம் Solution | Lesson 3.3

பாடம் 3.3. கொங்குநாட்டு வணிகம் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பு என்று குறிப்பிடும் நூல் _____. …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 கொங்குநாட்டு வணிகம் Solution | Lesson 3.3

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், மழைச்சோறு பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 மழைச்சோறு Solution | Lesson 3.2

பாடம் 3.2. மழைச்சோறு நூல்வெளி பழந்தமிழர் வழிபாட்டு மரபுகள் என்னும் நூலில் உள்ள கொங்கு நாட்டு மழைச்சோற்று வழிபாடு என்னும் கட்டுரையிலிருந்து இப்பாடல் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 மழைச்சோறு Solution | Lesson 3.2

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், வளம் பெருகுக பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 வளம் பெருகுக Solution | Lesson 3.1

பாடம் 3.1. வளம் பெருகுக வளம் பெருகுக – பாடல் பெருநீரால் வாரி சிறக்க! இருநிலத்து இட்ட வித்து எஞ்சாமை நாறுக! நாறார முட்டாது …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 வளம் பெருகுக Solution | Lesson 3.1

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், திருக்குறள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

பாடம் 2.6. திருக்குறள் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. அரசரை அவரது _____ காப்பாற்றும். செங்கோல் வெண்கொற்றக்குடை குற்றமற்ற ஆட்சி படை …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், தொகைநிலை, தொகாநிலைத் தொடர்கள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 தொகைநிலை, தொகாநிலைத் தொடர்கள் Solution | Lesson 2.5

பாடம் 2.5. தொகைநிலை, தொகாநிலைத் தொடர்கள் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. சொற்களுக்கு இடையே வேற்றுமை உருபு மறைந்து வருவது _____. …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 தொகைநிலை, தொகாநிலைத் தொடர்கள் Solution | Lesson 2.5