8ஆம் வகுப்பு தமிழ் - அணி இலக்கணம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 அணி இலக்கணம் Solution | Lesson 3.5

பாடம் 3.5. அணி இலக்கணம் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. பிறிதுமொழிதல்அணியில்_________ மட்டும் இடம்பெறும். உவமை உவமேயம் தொடை சந்தம் விடை …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 அணி இலக்கணம் Solution | Lesson 3.5

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், பால் மனம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 பால் மனம் Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4 பால் மனம் நூல் வெளி கோமகளின் இயற்பெயர் இராஜலட்சுமி; சிறுகதைகள், குறும்புதினங்கள், வானொலி, தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் முதலியவற்றை எழுதியுள்ளார். இவரது அன்னை …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 பால் மனம் Solution | Lesson 3.4

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், சட்டமேதை அம்பேத்கர் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 சட்டமேதை அம்பேத்கர் Solution | Lesson 3.3

பாடம் 3.3. சட்டமேதை அம்பேத்கர் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் ___________ இராதாகிருட்டிணன் அம்பேத்கர் நௌரோஜி …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 சட்டமேதை அம்பேத்கர் Solution | Lesson 3.3

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், இளைய தோழனுக்கு பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 இளைய தோழனுக்கு Solution | Lesson 3.2

பாடம் 3.2. இளைய தோழனுக்கு நூல்வெளி வானம்பாடி இயக்கக் கவிஞர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர் கல்லூரி பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் புதுக்கவிதையைப் பரவலாக்கிய முன்னோடி கண்ணீர்ப் …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 இளைய தோழனுக்கு Solution | Lesson 3.2

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், உயிர்க்குணங்கள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 உயிர்க்குணங்கள் Solution | Lesson 3.1

பாடம் 3.1. உயிர்க்குணங்கள் உயிர்க்குணங்கள் – பாடல் அறிவுஅருள் ஆசைஅச்சம் அன்புஇரக்கம் வெகுளிநாணம் நிறைஅழுக்காறு எளிமை நினைவுதுணிவு இன்பதுன்பம் பொறைமதம் கடைப்பிடிகள் பொச்சாப்பு மானம்அறம் …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 உயிர்க்குணங்கள் Solution | Lesson 3.1

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், திருக்குறள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

பாடம் 2.6. திருக்குறள் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. ஆண்மையின் கூர்மை _____. வறியவருக்கு உதவுதல் பகைவருக்கு உதவுதல் நண்பனுக்கு உதவுதல் …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், யாப்பு இலக்கணம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 யாப்பு இலக்கணம் Solution | Lesson 2.5

பாடம் 2.5. யாப்பு இலக்கணம் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. அசை _____ வகைப்படும். இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து விடை …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 3 யாப்பு இலக்கணம் Solution | Lesson 2.5