9ஆம் வகுப்பு தமிழ், வல்லினம் மிகா இடங்கள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 வல்லினம் மிகா இடங்கள் Solution | Lesson 4.5

பாடம் 4.5. வல்லினம் மிகா இடங்கள் I. சிறு வினா தற்கால உரைநடையில் வல்லினம் மிகா இடங்களை கூறு. வல்லினம் மிகா இடங்கள் சான்று …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 வல்லினம் மிகா இடங்கள் Solution | Lesson 4.5

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 விண்ணையும் சாடுவோம் Solution | Lesson 4.4

பாடம் 4.4. விண்ணையும் சாடுவோம் I. பலவுள் தெரிக விடை வரிசையைத் தேர்க. அ) இது செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தியின் செயல்பாட்டை முன்கூட்டியே கணிக்கும். …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 விண்ணையும் சாடுவோம் Solution | Lesson 4.4

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், உயிர்வகை பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 உயிர்வகை Solution | Lesson 4.3

பாடம் 4.3. உயிர்வகை நூல் வெளி தமிழ்மொழியில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் இலக்கண நூல் இதன் இயற்றியவர் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் பிற்காலத்தில் தோன்றிய பல இலக்கண …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 உயிர்வகை Solution | Lesson 4.3

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், ஓ என் சமகாலத் தாேழர்களே பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 ஓ, என் சமகாலத் தாேழர்களே! Solution | Lesson 4.2

பாடம் 4.2. ஓ, என் சமகாலத் தாேழர்களே! நூல்வெளி கவிஞர் வைரமுத்து தேனி மாவட்டத்திலுள்ள மெட்டூர் என்னும் ஊரில் பிறந்தவர். இந்திய அரசின் உயர்ந்த …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 ஓ, என் சமகாலத் தாேழர்களே! Solution | Lesson 4.2

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், இயந்திரங்களும் இணையவழிப் பயன்பாடும் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 இயந்திரங்களும் இணையவழிப் பயன்பாடும் Solution | Lesson 4.1

பாடம் 4.1. இயந்திரங்களும் இணையவழிப் பயன்பாடும் I. பலவுள் தெரிக 1. கீழ்க்காணும் மூன்று தொடர்களுள் அ. இருந்த இடத்திலிருந்தே பயணச்சீட்டு எடுப்பதை எளிதாக்கிய …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 இயந்திரங்களும் இணையவழிப் பயன்பாடும் Solution | Lesson 4.1

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், திருக்குறள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 திருக்குறள் Solution | Lesson 3.5

பாடம் 3.5. திருக்குறள் நூல் வெளி உலகப் பண்பாட்டிற்குத் தமிழினத்தின் பங்களிப்பாக அமைந்த நூல் திருக்குறள். இனம், சாதி, நாடு குறித்த எவ்வித அடையாளத்தையும் …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 திருக்குறள் Solution | Lesson 3.5

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், வல்லினம் மிகும் இடங்கள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 வல்லினம் மிகும் இடங்கள் Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4. வல்லினம் மிகும் இடங்கள் I. பலவுள் தெரிக. பின்வருவனவற்றுள் தவறான செய்தியைத் தரும் கூற்று – அரிக்கமேடு அகழாய்வில் ரோமானிய நாணயங்கள் …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 1 வல்லினம் மிகும் இடங்கள் Solution | Lesson 3.4